Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας – ΕΨΥΠΕΑ ιδρύθηκε το 2002. Οι σκοποί της είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί, και είναι οι εξής:
1. Η δημιουργία, προαγωγή και αναβάθμιση υπηρεσιών ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
2. Η συνεχής προαγωγή της συνεργασίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατά τρόπο που να καλύπτονται όσο το δυνατόν πληρέστερα οι ανάγκες της ψυχικής υγείας του πληθυσμού παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
3. Η ανάπτυξη των επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν άμεσα τη διερεύνηση της προέλευσης, την πρόληψη και θεραπεία των ψυχιατρικών διαταραχών και έχουν σαν στόχο την αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με τις διαταραχές αυτές και άλλες ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες.
4. Η προάσπιση των δικαιωμάτων παιδιών και εφήβων με ψυχιατρικές διαταραχές και ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικής τους αξιοπρέπειας και των ατομικών τους δικαιωμάτων.
5. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών με αντικείμενο την ψυχοκοινωνική φροντίδα των παιδιών και εφήβων.
6. Η συνεργασία και με άλλους φορείς (πανεπιστημιακούς, κρατικούς, ιδιωτικούς, διεθνείς κλπ.) για την ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ανοικτής ή κλειστής περίθαλψης, προγραμμάτων ερευνητικών όπως και προγράμματα ευαισθητοποίησης και αγωγής της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
7. Η συνεργασία της Εταιρίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν συγγενείς με αυτόν στόχους, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση και συνεργασία σε προγράμματα συναφή με τους στόχους της Εταιρίας.
Για την εκπλήρωση των ανωτέρων στόχων η Εταιρία αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες και ιδιαίτερα:
1. Οργανώνει και διευθύνει την παροχή υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη) παιδιών και εφήβων με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες.
2. Οργανώνει και διευθύνει προγράμματα εκπαίδευσης των ειδικών επαγγελματιών στο τομέα της ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παιδιών και εφήβων.
3. Οργανώνει και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα που αφορούν θέματα πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης παιδιών και εφήβων με ειδικά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
4. Επιμελείται την έκδοση εντύπων και χρησιμοποιεί άλλα μέσα επικοινωνίας προκειμένου να ενημερώνει τους ειδικούς ή το κοινό για τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
5. Ενημερώνει επιστημονικά το κοινό, τις αρμόδιες αρχές, κάνει εισηγήσεις, παρεμβάσεις και παραστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές, παντός είδους νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παιδιών και εφήβων.
6. Συνεργάζεται με άλλα σωματεία ή εταιρίες, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές ομάδες κλπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι σκοποί της Εταιρίας επιδιώκονται και με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που κρίνονται αναγκαίες από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.