δωρεεσ

Δωρεές

Αγκαλιάστε την προσπάθειά μας

Στηρίξτε και σεις με το δικό σας τρόπο την προσπάθειά μας.
Η οποιαδήποτε συμμετοχή σας μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων μας, όπου περικλείονται σε μια πρόταση :
«Προσέγγιση στη δυσκολία, στο άτομο, στην οικογένεια…»

Μπορείτε να προσφέρεται την οικονομική σας ενίσχυση προς την ΕΨΥΠΕΑ για Παιδιά με
Δυσκολίες στην Επικοινωνία με τους εξής τρόπους :

Κατάθεση ποσού στο λογαριασμό της ALPHA BANK (IBAN GR 140 140 222 0222 002 002 003270) (Α/Λ : 222002002003270)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με τα στοιχεία σας
προκειμένου να σας δοθεί η σχετική απόδειξη
Με απευθείας επίσκεψη στα γραφεία της ΕΨΥΠΕΑ (Κ. Τζαβέλα 12) στο Μεσολόγγι