ΕΔΑΛΦΑ

Χρήση ΕΔΑΛΦΑ

Το ΕΔΑΛΦΑ δημιουργήθηκε το 2007 από την Διεπιστημονική  Ομάδα της ΕΨΥΠΕΑ στο Μεσολόγγι, ως αποτέλεσμα τριών ετών παρατήρησης, προβληματισμού και συστηματικής μελέτης. Έχει παρουσιαστεί σε δύο διεθνή συνέδρια (IALP-Αθήνα 2010  και INSAR-San Sebastian 2013) και έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Psychology Research (Volume 4,  Number 5, May 2014). Σκοπός του εργαλείου είναι ο λεπτομερής και ιεραρχικά δομημένος καθορισμός των θεραπευτικών στόχων της Διεπιστημονικής Ομάδας που προκύπτει από την αξιολόγηση με την χρήση του ΕΔΑΛΦΑ  εννέα (9) ψυχογλωσσικών και κινητικών λειτουργιών. Στο ΕΔΑΛΦΑ παρουσιάζεται μία κλίμακα των σταδίων τυπικής ανάπτυξης του παιδιού, από τη γέννηση του μέχρι την ηλικία των 6 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα δύο πρώτα χρόνια. Η κλίμακα αυτή είναι βασισμένη σε οχτώ διεθνείς αναπτυξιακές κλίμακες και στην ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Στο ηλικιακό πλαίσιο που καλύπτει το ΕΔΑΛΦΑ (0 μήνες-6 ετών) εξετάζεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως: αδρή και λεπτή κίνηση, γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη μνήμης, αντίληψη λόγου, έκφραση λόγου, ψυχοκοινωνική εξέλιξη, σίτιση, ένδυση, έλεγχος σφιγκτήρων, παιχνίδι, από κοινού προσοχή, μίμηση και παρουσία στερεοτυπιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια του τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού, διαμορφώνεται το εξελικτικό προφίλ του νηπίου με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. Μετά την συμπλήρωση του ΕΔΑΛΦΑ οι θεραπευτικοί στόχοι προκύπτουν αυτόματα για κάθε μια από τις παραπάνω δεξιότητες, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται το παιδί σε καθεμία από αυτές. Οι στόχοι μπορούν να δοθούν στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς του παιδιού, αν ζητηθούν.