Ειδικός Παιδαγωγός

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

  1. Είναι μέλος της διεπιστημονικής ομάδας και έχει την ευθύνη της γενικής παρακολούθησης του προγράμματος των παιδιών για τα οποία είναι το πρόσωπο αναφοράς.
  2. Έχει ενεργό ρόλο στο θεραπευτικό πρόγραμμα παιδιών με αυτισμό και παιδιών με καθυστέρηση στην ομιλία/λόγο.
  3. Εργάζεται ατομικά ή σε μικρή ομάδα παιδιών. Επιλέγει και χρησιμοποιεί κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και προγράμματα επιδιώκοντας να είναι προσαρμοσμένα και αποτελεσματικά για τις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου που εκπαιδεύει.
  4. Εξατομικεύει τη διδασκαλία του σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου, να καταγράφει συστηματικά τους εκπαιδευτικούς στόχους και την πρόοδο που επιτυγχάνεται, αξιολογεί τα αποτελέσματα και αναθεωρεί τις εκπαιδευτικές του στρατηγικές όταν κρίνεται αναγκαίο.
  5. Ζητάει τη συνδρομή άλλων ειδικοτήτων ή παραπέμπει σ’ αυτές (π.χ. για αρχική διάγνωση, τακτική επαναξιολόγηση ή και θεραπευτική παρέμβαση) όταν οι ανάγκες του ατόμου το απαιτούν.
  6. Δημιουργεί ασφαλές και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να ενισχύει την μάθηση (κατάλληλη χωροθέτηση, οργάνωση των υλικών, αφαίρεση ή αύξηση αισθητηριακών ερεθισμάτων κτλ.)
  7. Οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη για τη διασφάλιση του επαγγελματικού απορρήτου.
  8. Συμμετέχει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (αγωγή κοινότητας) είτε διοργανώνοντας μαζί με συναδέρφους εκδηλώσεις-συνέδρια-ημερίδες είτε αρθρογραφώντας σε εφημερίδες.
  9. Ενημερώνει και διατηρεί επικοινωνία με τους γονείς, καθώς επίσης αναπτύσσει δυνατότητες και ευκαιρίες για την εκπαίδευσή τους.
  10. Κατασκευάζει θεραπευτικό υλικό (απαραίτητο για τις θεραπευτικές συνεδρίες).