Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία  :

Ο Λογοθεραπευτής στο Κέντρο Ημέρας αξιολογεί τις ικανότητες λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σίτισης και κατάποσης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών (test) και την κλινική παρατήρηση. Επίσης, συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης και θέτει τους θεραπευτικούς στόχους, οι οποίοι είναι εξατομικευμένοι για κάθε περιστατικό.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • Παρατήρηση περιστατικού (γενική εικόνα, ικανότητα συγκέντρωσης και συνεργασίας, επίπεδο λειτουργικότητας και έκφραση συναισθημάτων)
  • Ανίχνευση και εις βάθος αξιολόγηση του Λόγου σε αντιληπτικό και εκφραστικό επίπεδο (λεξιλόγιο, γραμματικές και συντακτικές δομές, αφήγηση)
  • Ανίχνευση και εις βάθος αξιολόγηση της Ομιλίας (Άρθρωση, Δυσπραξία, Φωνολογικές Διαταραχές, Διαταραχές Ροής και Φώνησης)
  • Πραγματολογία (έναρξη συζήτησης, διατήρηση θέματος, εναλλαγή σειράς κτλ.)
  • Σίτιση και Κατάποση (Στοματοπροσωπικός έλεγχος, ικανότητα μάσησης και κατάποσης)


Καταγραφή έκθεσης και στόχων θεραπείας

Θεραπεία: Συστηματική εργασία στην παραγωγή φωνής, εκφοράς φωνημάτων, λέξεων, προτάσεων. Στην βελτίωση του λεξιλογίου, της γραμματικής και σύνταξης, στην αφήγηση και στην πραγματολογική δομή του λόγου. Επιπλέον θεραπευτική αγωγή στην μάσηση, κατάποση και σίτιση γενικότερα.

 

Διαγνωστικά Εργαλεία:

Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης

ΜΕΤΑφων

Picture Language Scale – 3 (PLS-3)Peabody Picture Vocabulary Test – IIIA (PPVT – IIIA)

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (ΔΕΛ))

Expressive One Word Vocabulary Test – III (EOWVT – III)

Action Picture Test

Clinical Evaluation Language Foundation (Celf – Preschool)

DELV

TROG

TOPPL

Ερωτηματολόγιο Σίτισης

CELF – 4

ERRNI